Regulamin


Sklep internetowy och.pl troszczy się o dobro klienta. W szczególności dba o zagwarantowanie mu należnej ochrony związanej z prawami konsumenta. W razie niezgodności postanowień naszego Regulaminu z przepisami konsumenckimi, pierwszeństwo mają przepisy konsumenckie i należy je stosować.

1. Informacje ogólne

 1. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną obrączek oraz biżuterii złotej i srebrnej za pośrednictwem Internetu. 
 2. Sprzedaż Towarów za pośrednictwem Sklepu funkcjonującego pod adresem www.och.pl realizuje: 
 • Robert Raducki, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OCH.pl Robert Raducki w Pabianicach (95-200) przy ul. Zamkowej 23/2, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 7311390194, REGON: 100782465, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: [email protected]

3. Regulamin określa zasady działania Sklepu funkcjonującego pod adresem elektronicznym www.och.pl oraz zasady świadczenia i korzystania z usług Sklepu. 

4. Regulamin skierowany jest do Konsumentów korzystających ze Sklepu, i określa prawa i obowiązki Kupującego oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Sklep. 

5. Warunkiem korzystania z usług Sklepu jest zapoznanie się z postanowieniami Regulaminu oraz ich akceptacja. 

6. Nazwa Sklepu, jego wygląd graficzny, logo, elementy grafiki oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

2. Definicje

 • Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Kupującemu przez Sprzedawcę Towaru określonego w zamówieniu.
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 • Konto – indywidualnie wydzielona przestrzeń w ramach Sklepu, udostępniona Kupującemu przez Sprzedawcę nieodpłatnie w celu złożenia zamówienia, przeglądania historii zamówień, podglądu złożonego zamówienia, edycji koszyka oraz samodzielnej edycji danych, do którego Kupujący ma dostęp za pomocą Loginu oraz hasła.
 • Kupujący – osoba będąca Konsumentem, która dokonuje zakupu w Sklepie.
 • Login – adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu rejestracyjnym w Sklepie umożliwiający późniejszą indywidualną identyfikację Kupującego podczas korzystania ze Sklepu.
 • Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu, dostępny pod adresem och.pl
 • Rejestracja – podanie danych osobowych oraz innych danych przez Kupującego w zakresie niezbędnym dla korzystania ze Sklepu.
 • Sklep – serwis internetowy funkcjonujący pod adresem och.pl, umożliwiający Kupującemu składanie zamówień na Towary, będący własnością Sprzedawcy.
 • Sprzedawca – Robert Raducki, o którym mowa w pkt. 1.2 Regulaminu, będący właścicielem Sklepu.
 • Towar – produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, mogący być przedmiotem Umowy.
 • Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym, której treść odpowiada treści niniejszego Regulaminu, zawierana w chwili akceptacji Regulaminu.
 • Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów.

3. Warunki techniczne korzystania ze Sklepu

 1. Korzystanie ze Sklepu odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, który zapewnia przechowywanie i przetwarzanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Dla korzystania ze Sklepu powinieneś posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet, dostęp do poczty elektronicznej oraz przeglądarkę internetową

4. Składanie zamówienia i rejestracja

 1. Naszym Klientem możesz zostać składając zamówienie bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
 2. W chwili dokonania rejestracji w Sklepie, tworzy się Konto Kupującego. Rejestracja jest dobrowolna i bezpłatna.
 3. Aby utworzyć Konto w Sklepie musisz wypełnić formularz rejestracyjny znajdujący się na stronie internetowej Sklepu.
 4. Formularz rejestracyjny wymaga podania: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, będący jednocześnie Twoim Loginem, hasła (oraz potwierdzenia hasła).
 5. Twoje hasło powinno składać się z ciągu co najmniej 6 znaków. Hasło nie jest znane Sprzedającemu, sam natomiast jesteś zobowiązany do zachowania go w tajemnicy.
 6. Podczas Rejestracji w Sklepie oświadczasz, że: zapoznałeś się z Regulaminem i akceptujesz wszystkie jego postanowienia, wyrażasz zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz innych danych wymaganych dla prawidłowego świadczenia usług w Sklepie.
 7. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego wyślemy Tobie na podany adres e-mail link informujący o założeniu Konta. Konto zostaje założone po dokonaniu rejestracji przez Kupującego.
 8. Konto zakładane jest na czas nieoznaczony, jednak w każdej chwili możesz wypowiedzieć umowę prowadzenia Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected] z prośbą o usunięcie Konta.

5. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1.  Za pośrednictwem Sklepu świadczymy bezpłatnie następujące usługi elektroniczne: założenie i prowadzenie Konta w Sklepie; umożliwienie zakupu produktów z oferty zaprezentowanej na stronie. 
 2. Umowa o świadczenie usług elektronicznych polegająca na prowadzeniu Konta w Sklepie zawarta jest na czas nieoznaczony. 
 3. Jako Kupujący jesteś zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Obowiązuje Cię zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest również korzystanie z usług w sposób bezprawnie zakłócający funkcjonowanie Sklepu poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń oraz rozsyłanie lub umieszczanie w Sklepie niezamówionej informacji handlowej. 
 4. Jako Kupujący masz prawo złożyć reklamację związaną ze świadczeniem usługi elektronicznej mailowo na adres [email protected]. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia wpłynięcia reklamowanego towaru. 
 5. Możesz również wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym bezterminową usługę o świadczenie usługi elektronicznej o charakterze ciągłym w każdym czasie i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres: OCH.pl Robert Raducki 95-200 Pabianice, ul. Zamkowa 23/2. 
 6. My również możemy wypowiedzieć bezterminową umowę o świadczenie usługi elektronicznej w przypadku, gdy obiektywnie lub uporczywie naruszasz Regulamin, a w szczególności gdy dostarczasz treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym, jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania, z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. 
 7. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od złożenia oświadczenia woli o wypowiedzeniu. Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną może zostać rozwiązana również za porozumieniem stron w każdym czasie. 
 8. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi elektronicznej zawartej na czas nieoznaczony przez którąkolwiek ze stron nie narusza praw lub świadczeń nabytych w czasie trwania umowy. 
 9. Rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o świadczenie usługi elektronicznej skutkuje usunięciem Twojego Konta ze Sklepu.

6. Składanie zamówienia oraz zakup towaru

 1. Zamówienia możesz dokonywać przez stronę internetową Sklepu, mailowo oraz telefonicznie podczas konsultacji z doradcami.
 2. Towary dostępne w Sklepie są oznaczone m. in. poprzez podanie ich nazwy, opisu, podstawowych wymiarów, kolorów, opcji wykończenia, w jakich są dostępne, informacji o certyfikacji oraz podanie ceny. Do opisu Towaru załączone są także zdjęcia. Opisy te mają charakter wyłącznie informacyjny. Dokładamy wszelkich starań, aby opis Towaru, a w szczególności jego dane techniczne nie zawierały błędów. W razie wątpliwości dotyczących opisu Towaru możesz skontaktować się z nami pod adresem [email protected] lub telefonicznie pod nr 730 730 006.
 3. Ceny Towarów na stronie Sklepu są cenami brutto (zawierającymi podatek VAT) i podawane są w złotych polskich
 4. Ceny te nie zawierają kosztów dostawy oraz ewentualnych kosztów płatności. Całkowity koszt Zamówienia wskażemy Tobie w formularzu Zamówienia zanim jeszcze złożysz Zamówienie.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany cen w przypadku zmiany cen złota i innych metali szlachetnych na rynku światowym. Postanowienie to dotyczy tylko takich Zamówień, które nie zostały jeszcze potwierdzone i nie zostały przekazane do realizacji. Ceny zamówień potwierdzonych lub będących w trakcie realizacji nie ulegają zmianie.
 6. Zamówienia w Sklepie możesz składać 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. O ewentualnych przerwach w funkcjonowaniu Sklepu zostaniesz poinformowany przez nas poprzez panel witryny www.och.pl lub wiadomością przesłaną na podany przez Ciebie adres e-mail.
 7. Zakupu Towaru dokonuje się poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej podstrony Sklepu, z możliwością jednoczesnej konsultacji z doradcą och.pl. Możesz mieć do wyboru kilka wariantów Towaru w różnych wariantach kolorystycznych lub materiałowych w różnych cenach. Zastrzegamy jednak, że nie wszystkie Towary mogą być dostępne w różnych wariantach kolorystycznych lub materiałowych. Po dokonaniu wyboru Towaru samodzielnie określasz decyzję zakupu poprzez kliknięcie w ikonę koszyka. Wybrany Towar zostaje zapisany w koszyku Kupującego i możesz kontynuować zakupy w Sklepie dodając do koszyka kolejne Towary.
 8. Po zakończeniu zakupów zastosuj ewentualny kod rabatowy i zatwierdzając przyciskiem „ finalizuj zamówienie” przejdź do formularza adresowego. Wypełnij formularz adresowy. Wybierz metodę dostawy i wysyłki, potwierdź prawidłowość zamówienia i potwierdź zakupy przyciskiem „ złóż zamówienie”.
 9. Zakupu Towaru dokonujesz według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia Zamówienia i od tego momentu nie ulegają one zmianie.
 10. W przypadku złożenia zamówienia z opcją "przelew tradycyjny" wysyłkę każdego towaru ze strony och.pl warunkuje zapłata całości ceny w przeciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia na nasze konto bankowe Santander 28 1090 1304 0000 0001 5763 0311. Zaksięgowanie przelewu następuje w ciągu 1 dnia roboczego. W przypadku zakupu na raty, zobowiązujemy się dotrzymać terminów ustanowionych Umową, a obowiązek zapłaty za Towar przejmuje odpowiedni bank.
 11. Dostępne metody płatności to: PayU, PayU Twisto, PayU Raty, PayU Raty 0%, przelew bankowy, płatność przy odbiorze u kuriera, gotówka w naszym sklepie stacjonarnym, bankowy system ratalny w sklepie stacjonarnym, rozliczenie własnym złotem w sklepie stacjonarnym.
 12. Na każdym etapie składania Zamówienia możesz je anulować zaprzestając przechodzenia kolejnych kroków i wychodząc z podstrony służącej do składania Zamówień. Zamówienie, które nie zostanie doprowadzone przez Ciebie do końca, zostanie automatycznie anulowane.
 13. Po złożeniu zamówienia otrzymasz od nas wiadomość zwrotną (e-mail) na wskazany przez Ciebie adres poczty elektronicznej, zawierającą potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.
 14. Wraz z dostarczonym Towarem otrzymasz od nas dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury. Wystawienie faktury następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu Zamówienia, a także poprzez podanie danych niezbędnych do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

7. Infolinia

 1. W celu zaoferowania Tobie obsługi na najwyższym poziomie oraz dokonania zakupu Towaru optymalnie dostosowanego do Twoich indywidualnych potrzeb, dajemy Ci możliwość skorzystania z fachowego doradztwa naszego konsultanta poprzez infolinię 730 730 006. Infolinia pracuje w godzinach od pn-pt: 10-18, sob 10-16.
 2. W trakcie rozmowy z naszym konsultantem zostaną uzgodnione wszystkie potrzebne szczegóły Zamówienia i ewentualne modyfikacje tak, aby w możliwie najlepszy sposób dopasować Towar do oczekiwań Klienta. Formularz Zamówienia obrączek ślubnych może również zostać wypełniony przez naszego konsultanta w porozumieniu z Tobą, a sam zostaniesz poproszony jedynie o jego akceptację na stronie Zamówienia.

8. Realizacja zamówienia

 1. Złożone Zamówienia realizujemy w dni robocze. Zamówienie złożone po godzinie 12:00, jak również złożone w soboty, niedziele i święta, przyjmujemy do realizacji w następnym najbliższym dniu roboczym.
 2. Standardowy termin realizacji zamówienia obrączek ślubnych wynosi 10-21 dni roboczych i zależy indywidualnie od konkretnego modelu obrączek. Termin realizacji zamówienia następuje po ustaleniu wszystkich parametrów Towaru i liczony jest od momentu otrzymania przez nas całkowitej zapłaty, akceptacji przez bank Twojego wniosku ratalnego lub od momentu formalnej akceptacji wyceny przesłanego nam złomu złota celem rozliczenia. Terminem realizacji jest dzień dostawy kurierskiej lub dzień odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym OCH!
 3. Ekspresowy termin realizacji zamówienia obrączek ślubnych wynosi 5-7 dni roboczych i wiąże się z dopłatą 50zł do każdej zamówionej obrączki.
 4. Standardowy termin realizacji zamówienia biżuterii złotej wynosi 1-30 dni roboczych i zależy od dostępności Towaru. Termin realizacji zamówienia następuje po ustaleniu wszystkich parametrów Towaru i liczony jest od momentu otrzymania przez nas całkowitej zapłaty, akceptacji przez bank Twojego wniosku ratalnego lub od momentu formalnej akceptacji wyceny przesłanego nam złomu złota celem rozliczenia. Terminem realizacji jest dzień dostawy kurierskiej lub dzień odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym OCH!

9. Warunki dostawy

 1. Dostawa jest bezpłatna przy zakupie towarów, których wartość przekracza 300 zł. I następuje na wskazany przez Ciebie adres.
 2. Przy zakupie Towaru, którego wartość jest poniżej 300 zł, naliczana jest opłata za dostawę.
Oferujemy następujące formy dostawy: 

 • przesyłka kurierska DPD - koszt 15 zł, 
 • paczkomaty InPost - koszt 15zł, 
 • kurier InPost - koszt 15zł,
 • kurier DHL - koszt 15 zł
 • odbiór osobisty w wybranym sklepie stacjonarnym OCH!. Od momentu otrzymania informacji o tym, że produkt jest gotowy do odbioru w wybranym salonie, macie Państwo 7 dni roboczych na odbiór zamówienia w przypadku płatności przy odbiorze. 
3. Termin dostawy Towaru może podlegać indywidualnym ustaleniom na życzenie Konsumenta. 

4. Z chwilą odebrania Towaru przechodzą na Ciebie korzyści i ciężary z nim związane oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru.

10. Odstąpienie od umowy

 1. Jako Konsument masz prawo odstąpić od Umowy bez podawania przyczyn w terminie 14 dni od dnia odbioru przez Ciebie Towaru. Do zachowania powyższego terminu wystarczy wypełnić formularz Oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłać go nam wraz z odsyłanym Towarem przed upływem tego terminu. Sposób zwrotu Towaru do nas ustalony zostaje indywidualnie.
 2. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1 można złożyć mailowo na adres e-mail: [email protected] lub wysłać listem poleconym albo kurierem na nasz adres.
 3. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą. Sami natomiast potwierdzamy Konsumentowi otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w drodze wiadomości wysłanej na adres e-mail podany przez Ciebie podczas złożenia zamówienia.
 4. W przypadku odstąpienia od Umowy, termin zwrotu pieniędzy na konto wynosi do 7 dni roboczych od momentu dostarczenia zwracanego Towaru. Zwrot Towaru nie może przekroczyć 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy. Do momentu przekazania Towaru w nasze posiadanie i udokumentowanego audiowizualnie sprawdzenia Towaru, ponosisz odpowiedzialność za Towar. Warunkiem skutecznego odstąpienia od umowy jest niepogorszony stan i wartość zwracanego Towaru.
 5. W przypadku niestandardowego wykonania obrączek lub innej biżuterii o indywidualnym charakterze i w związku z wygenerowanymi przez to kosztami produkcji, zastrzegamy sobie prawo do zatrzymania kwoty minimalnej będącą wartością poniesionych nakładów. Personalizowany, bezpłatny grawer we wnętrzu obrączki nie generuje dodatkowych nakładów, przez co nie może stanowić podstawy do zatrzymania w/w kwoty minimalnej w przypadku odstąpienia od umowy.
 6. Nie podlegają zwrotowi: obrączki z tytanu i karbonu oraz biżuteria z wykonanym na zamówienie grawerem

11. Odpowiedzialność za wady i reklamacje

 1. Zobowiązujemy się dostarczyć Klientowi Towar pozbawiony wad. Jeżeli jednak sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną, wówczas jesteśmy odpowiedzialni względem Kupującego będącego Konsumentem (rękojmia za wady). Podstawy oraz zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Konsumenta określone są szczegółowo w przepisach Kodeksu Cywilnego.
 2. Jeżeli Towar ma wady fizyczne lub prawne jako Konsument masz prawo złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od dnia wydania Towaru.
 3. Zgłoszenie reklamacyjne dokonuje się poprzez formularz reklamacyjny i powinno zawierać w szczególności: numer zamówienia, dane Konsumenta, nazwę uszkodzonego Towaru, opis reklamowanej wady, w miarę możliwości zdjęcia obrazujące reklamowaną wadę, żądanie reklamacyjne, w miarę możliwości protokół szkody spisany z kurierem (jednak nie jest to warunek konieczny), dokument potwierdzający nabycie reklamowanego Towaru w Sklepie (np. paragon, faktura VAT (nie jest to jednak warunek konieczny), wskazanie na jaki adres mamy wysłać odpowiedź w sprawie reklamacji.
 4. W przypadku gdy otrzymamy niekompletne zgłoszenie reklamacyjne, wezwiemy Ciebie do jego uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Zgłoszenie reklamacyjne należy wysłać na adres e-mail: [email protected] lub na nasz adres stacjonarny.
 6. W przypadku utraty przez firmę kurierską Towaru z powodów niezależnych od Ciebie i nas, następuje automatyczne anulowanie Umowy i zwrot środków na konto wskazane przez Ciebie, a w razie wyrażenia przez Ciebie zgody, ponowna realizacja tego Zamówienia w trybie ekspresowym. Koszty trybu ekspresowego w takim przypadku my ponosimy.
 7. Po otrzymaniu zgłoszenia reklamacyjnego skontaktujemy się z Tobą w celu ustalenia kolejnych kroków postępowania reklamacyjnego.
 8. Ustosunkujemy się do Twojego żądania niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni pod dnia otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego. Odpowiedź w sprawie reklamacji wyślemy na adres podany przez Ciebie w zgłoszeniu reklamacji.
 9. Informujemy, że na podstawie przepisu art. 558 ust. 1 Kodeksu Cywilnego dla Kupującego niebędącego Konsumentem sprzedawane Towary objęte są całkowitym wyłączeniem odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi.

12. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych i wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu: www.och.pl.

13. Zmiany Regulaminu

 1. Zastrzegamy sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wejdą w życie z dniem publikacji nowej treści Regulaminu na stronie internetowej Sklepu.
 2. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy sprzedaży.

14. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Masz możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym do: zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 2. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, możesz znaleźć na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl.
 3. Możesz również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. W sytuacji gdyby doszło między Tobą a nami do jakiegokolwiek sporu, co, mamy nadzieję, nie nastąpi, spory takie niepoddane rozstrzygnięciu zgodnie z ust. 1-3 będą rozpoznawane przez właściwe rzeczowo sądy powszechne właściwe miejscowo dla naszej siedziby.

15. Postanowienia końcowe

 1. Tekst jednolity niniejszego Regulaminu dostępny w wersji elektronicznej jest pod adresem: https://och.pl/zakupy-online/regulamin/
 2. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 lutego 2019
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 4. Informujemy, że możesz kontaktować się z nami w następujący sposób: telefonicznie: 730 730 006, e-mail: [email protected]
 5. pisemnie na adres naszego sklepu stacjonarnego.
 6. Nazwa sklepu internetowego OCH! oraz wszelkie materiały znajdujące się na www.och.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Ich wykorzystywanie oraz rozpowszechnianie bez pisemnej zgody właściciela sklepu www.och.pl jest zabronione.